Informacja o Zasadach Ochrony Danych Osobowych w Benefit Systems S.A. w związku z wejściem w życie z dniem 25 maja 2018 r. RODO 

Zakres zastosowania Rozporządzenia

Przetwarzanie danych osobowych w Benefit Systems S.A. regulują przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych); dalej jako „RODO”.

Administrator danych

Benefit Systems S.A. jest administratorem danych osobowych. Zgodnie z Rozporządzeniem administrator danych jest odpowiedzialny za przestrzeganie zasad ochrony danych osobowych.

Inspektor ochrony danych

Osoby, których dane dotyczą mogą kontaktować się z inspektorem ochrony danych we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem ich danych osobowych oraz z wykonywaniem praw przysługujących im na mocy Rozporządzenia.

W celu umożliwienia kontaktu z inspektorem ochrony danych został utworzony dedykowany adres e-mail: iod@benefitsystems.pl

Osoby, których dane dotyczą mogą także kontaktować z inspektorem ochrony danych pisemnie na adres:

Inspektor Ochrony Danych

Benefit Systems S.A.
Plac Europejski 2
00-844 Warszawa

Inspektor ochrony danych zapewnia pełną poufność komunikacji z osobami, których dane dotyczą. Zgodnie z art. 38 ust. 5 RODO inspektor ochrony danych jest zobowiązany do zachowania tajemnicy lub poufności co do wykonywania swoich zadań – zgodnie z prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego.

Realizacja praw osób których dane są przetwarzane:

Żądania osoby, której dane dotyczą w zakresie realizacji jej uprawnień w zakresie:

  1. prawa dostępu do informacji, w tym prawa do kopii danych (art. 15 RODO);
  2. prawa do sprostowania danych (art. 16 RODO);
  3. prawa usunięcia danych osobowych (art. 17 RODO);
  4. prawa do ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO);
  5. prawa do przenoszenia danych (art. 20 RODO);
  6. prawa do sprzeciwu (art. 21 RODO);
  7. prawa do niepodlegania automatycznym rozstrzygnięciom indywidualnym (art. 22 RODO);
  8. prawo do wycofania zgody.

należy zgłaszać bezpośrednio do Inspektora ochrony danych (osobiście, listownie, telefonicznie, poprzez pocztę elektroniczną)

  • listownie na adres: Powstańców Śląskich 28/30, 53-333 Wrocław z dopiskiem „dane osobowe”
  • lub zgodnie z adresem podanym w polityce prywatności info@multimuzeum.com

Zgłoszenia naruszeń dot. danych osobowych

Zgłoszenia naruszeń dot. danych osobowych należy zgłaszać bezpośrednio do Zespołu ds. Ochrony Danych Osobowych:

e-mail : iod@benefitsystems.pl